Viet Cong (People's Liberation Armed Forces) Commendation Certificate.

Quân Giải Phóng Army of Liberation
Miền Tây Nam Bộ Mekong Delta
Giấy Khen: Commendation Certificate
Đồng Chí: Phan A Thành comrade: Phan A Thành
Chức Vụ: Trạm phó B70

rank/duty: deputy/ executive officer

Quê quán ấp: Tân Lập, x ã T ân H ội, huy ện Th ành [word undetermined], t ỉnh R ạch Gi á

place of birth/native village: Tân Lập hamlet, T ân H ội commune, Th ành [ word undetermined], district R ạch Gi á province

Đ ã c ó th ành t ích: ấp đ ã x ây d ựng đ ơn v ị tiến lên, ho àng th ành c ác m ôn, d ư ợc m ội kh ó kh ăn, ho àng th ành nhi ệm v ụ xu ất x ắc

Accomplishments: hamlet completed establishing forward operating base, completion of all fields, overcome hardships, exceptional/outstanding of assigned duties

Đ ã v ào s ổ khen th ư ởng theo quy ết đ ịnh s ố_____ Recorded in the book of commendations according to number ______.
Ng ày 31-8-1972 Date 8-31-1972
Ng ày 31 th áng 8 n ăm 1972 Date 31 Month 8 Year 1972
Th ủ Tr ư ởng B568 Chief of State B568

Note: This certificate was captured in early November 1972 in the vicinity of the Mekong Delta town of Can Tho, located in Phong Dinh Province, Republic of [South] Vietnam.